isXhosa Lingongoma MaximizeMinimize

Vula intloko yengongoma nganye ukuze kuvelwe ekuthethwa ngako

isiXhosa MaximizeMinimize

Khetha kwezi ngongoma zingasekhohlo ukuze kuvele umxholo